תקנון – גסטליט דיגיטל בע"מ

עקרונות השירות:

1. אנחנו ערבים לכספכם ולא גובים דמי ביטול – אנו יודעים כי אתם מעדיפים לרכוש מוצרים במקום אמין ובטוח, ולדעת כי יש מי שעומד מאחורי האתר.
לפיכך מתחייבת גסטליט דיגיטל כי בכל קניה, תקבלו את המוצר שרכשתם או את מלוא כספכם בחזרה במידה והמוצר שסופק פגום או איננו לשביעות רצונכם. אנו בגסטליט דיגיטל לא מחייבים בדמי ביטול, היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי ההחזרה של גסטליט דיגיטל תשלמו דמי החזרה בלבד וללא דמי ביטול.

2. מתחייבים לגילוי נאות – אנו מתחייבים להציג בפניכם בכל מכירה את כל המידע המהותי והרלוונטי אודות המוצר, וזאת כדי לאפשר לכם לבצע רכישה נבונה ומושכלת.

3. מתחייבים לקניה מאובטחת – כאשר אתם מבצעים רכישה בגסטליט דיגיטל אתם מצטרפים לאלפי לקוחות שביצעו הזמנה מאובטחת באתר. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן ואינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו. המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי החברה בצורה מאובטחת ומוצפנת.

4. פרטיות – אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.

1.  כללי

1.1.   אתר גסטליט דיגיטל (להלן: "האתר") הינו בבעלות חברת גסטליט דיגיטל בע"מ ח.פ. 515791952 ומופעל על ידה.

1.2.   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש לקרוא את תנאי השימוש לפני הזמנת השירות או המוצר.

1.3.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת. כל תוספת או שינוי באתר יחייבו אותך עם המשך השימוש בו.

1.4.   שימוש כלשהו באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראותיו, ומסכים לפעול לפיהן.

1.5.   השימוש באתר בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים.

1.6.   המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר למטרה מסחרית.

1.7.   הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה, יתבצע בהתאם להוראות כל דין, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

1.8.   באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי מפעילת האתר לרבות שוברי תשלום או שירותי חיוב דוגמת PayPal .

2. מכירת מוצרים

2.1.   האתר מציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

2.2.   באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע לרוכש תוך 7 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע לרוכש על ביטול המכירה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.

3. אספקת/הובלת המוצרים

3.1.   אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי החברה ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

3.2. עיכוב ואיחור באספקה. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים. הודעה בדבר עיכוב מועד האספקה תינתן לחברה על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ- 72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שהלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

מדיניות החזרות וביטולים

 1. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן) ותקנותיו.
 2. להלן בקצרה כללי הביטול (הכללים המלאים נמצאים בחוק ובתקנות והם המחייבים).
 1. ברכישת מוצר, ניתן לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
 2. ביטול עסקה ייעשה בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת: hilat@gestelit.co.il
 1. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך בנוגע למוצר מנציגת המכירות או כפי שהם הופיעו באתר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את כספך במלואו עם אישור ביטול העסקה, ללא חיוב בדמי ביטול. החברה עפ"י שיקול דעתה תחליט האם להשאיר את המוצר ברשות הלקוח או לאסוף אותו מהלקוח, כפי שהיא רואה לנכון, הודעה על כך תימסר ללקוח.
 2. במידה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם לבטל את העסקה בנוהל האמור למעלה, אתם מוזמנים להחזיר את המוצר אלינו באופן עצמאי ולקבל זיכוי מלא על כספכם, בניכוי עלות המשלוח הראשוני, במידה והיה כזה.
  במידה וברצונכם להשתמש בשירותי ההחזרה של גסטליט דיגיטל, תשלמו בנוסף לעלות המשלוח הראשוני את עלות החזרת המוצרים אלינו בלבד, וללא דמי ביטול.
 3. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לא תתאפשר.
  על הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

אחריות

 

א.

תיתכנה תקלות בעת משלוח המוצרים וכי במקרים אלו ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור בעיות אלו. החברה לא תישא באחריות כלפי הלקוח בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנת הלקוח.

 

ב.

החברה אינה נושאת באחריות לטיב המוצרים. במקרה של רכישת מוצרים פגומים, זכותו היחידה של הלקוח היא להחליפם או לקבל החזר כספי, כפי שפורט בתנאי שימוש אלה.

 

ג.

במקרה של איחורים מעבר למועדים שפורטו דלעיל תנקוט החברה בכל האמצעים בכדי לפתור את הסיבות לאיחור וכן תאפשר את ביטול העסקה והשבת מלוא התמורה ששילם הלקוח.

 

ד.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as-is). ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או מי מספקיה.

דרכי יצירת קשר:

מוקד המכירות – 1-700-70-80-66

לבירור משלוחים – 050-4463976 | מדע הפצת ספרים

כתובתינו: קצנשטיין 7, קרית חיים, חיפה.

כתובת מייל שירות לקוחות: hilat@gestelit.co.il

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן